HANKOOK GENERAL HOSPITAL

Patient-centered care services
HANKOOK GENERAL HOSPITAL

Đây là đoạn phim bằng tiếng Việt quảng bá bệnh viện Hàn Quốc Cheongju